Gebruikersvoorwaarden

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van Toekomstbestendigonderwijs.nl en Rob Janson (eigenaar van Toekomstbestendigonderwijs.nl) te Alkmaar (KvK: 70514933).

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op Toekomstbestendigonderwijs.nl, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door uw gebruik van Toekomstbestendigonderwijs.nl, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Rob Janson heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Rob Janson gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Rob Janson.

5. Lezers van Toekomstbestendigonderwijs.nl moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Raadpleeg altijd een deskundige of professioneel adviseur voor het toepassen van adviezen.

Hergebruik van bijdragen

6. Door het gebruik van Toekomstbestendigonderwijs.nl geeft u Rob Janson de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogramma’s en andere media). U geeft Rob Janson tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Rob Janson is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

7. Het is andere partijen dan Rob Janson niet toegestaan bijdragen op Toekomstbestendigonderwijs.nl te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Rob Janson als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Rob Janson, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Rob Janson samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan Toekomstbestendigonderwijs.nl te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

8. Rob Janson is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op Toekomstbestendigonderwijs.nl, noch in Nederland, noch daarbuiten.

9. Rob Janson sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Toekomstbestendigonderwijs.nl dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

10. Toekomstbestendigonderwijs.nl wordt beheerd door Rob Janson. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

11. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

12. Door gebruik van Toekomstbestendigonderwijs.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Rob Janson in geval Rob Janson (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Rob Janson dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

13. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot Toekomstbestendigonderwijs.nl krijgt een gebruiker die zich registreert van Rob Janson per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

14. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert Rob Janson dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Rob Janson is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

15. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Rob Janson daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via support@toekomstbestendigonderwijs.nl. Rob Janson zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

16. Bijdragen aan Toekomstbestendigonderwijs.nl worden geplaatst zonder tussenkomst van Rob Janson. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

17. Rob Janson behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto, handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Rob Janson besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op:

 • de indeling; plaats je bericht bij de juiste categorie.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van Toekomstbestendigonderwijs.nl; het gaat om een verkenning van een diversiteit aan initiatieven en ideeën met betrekking tot onderwijs en een onderzoek naar ideeën voor (toekomstbestendig) onderwijs. Respecteer andere ideeën, en reageer inhoudelijk en niet persoonlijk.

Omgang

 • Het is niet toegestaan jezelf een officiële titel, rol of expertise toe te dichten die je niet daadwerkelijk hebt.
 • Wees respectvol richting de eigenaar en alle gebruikers van Toekomstbestendigonderwijs.nl.
 • Volg altijd de aanwijzingen van Rob Janson op.

18. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op Toekomstbestendigonderwijs.nl is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

19. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van onderwijsinstellingen, bedrijven, experts, diensten en producten) is inherent aan het karakter van Toekomstbestendigonderwijs.nl, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

20. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Rob Janson wanneer u zich registreert als deelnemer aan Toekomstbestendigonderwijs.nl, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage. Bekijk onze Privacyverklaring voor een uitgebreid overzicht van verzamelde gegevens en de verwerking hiervan.

21. Toekomstbestendigonderwijs.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren, en om relevante advertenties te tonen. Kijk voor een overzicht van de gebruikte cookies en de functie hiervan in onze Cookieverklaring.

22. Rob Janson zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Rob Janson daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Notice & Takedown

23. Als u op Toekomstbestendigonderwijs.nl een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan Toekomstbestendigonderwijs.nl.

24. Ons Notice & takedownformulier vindt u hier.

24.1. Door het notice & takedownformulier in te vullen, kunt u een klacht melden over materiaal of informatie welke op Toekomstbestendigonderwijs.nl te vinden is.

24.2. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.

24.3. Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

24.4. Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde verzoeken in behandeling.

24.5. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Inloggen

Leuk dat je mee wilt doen!
Door je aan te melden kun je actief deelnemen aan de discussie over toekomstbestendig onderwijs. Volg je favoriete onderwerpen of auteurs, reageer op posts en deel je eigen inzichten in je eigen posts.
Doe mee!
Meld je aan en doe mee met onze zoektocht naar toekomstbestendig onderwijs.